baum quartett

Sun Shin, Onyou Kim • Violine

Daekyu Han • Bratsche

Hang Oh Cho • Violoncello